การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

ถังขยะ

ถังขยะ สู่โลกใหม่ของเด็กด้อยโอกาส

ถังขยะ สู่โลกใหม่ของเด็กด้อยโอกาส

ถังขยะ ในปัจจุบันถูกตั้งตามจุดต่างๆ หากเราสังเกตุดีๆ จะเห็นได้ว่าจะมีอย่างน้อย 3 ถัง ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสีต่างๆ และแต่ละถังมีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังนี้ สีเขียว(ขยะเปียก) สีเหลือง(ขยะรีไซเคิล) สีน้ำเงิน(ขยะทั่วไป) และอีกสีอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนักแต่จะมีตั้งอยู่บางจุดนั้นคือ สีแดง(ขยะอันตราย) บางที่อาจจะไม่มีการแบ่งสีของถังขยะแต่อาจจะใช้วิธีการเขียนประเภทที่ข้างถังขยะเพียงอย่างเดียว และเราอาจจะสังเกตุได้จากสิ่งที่อยู่ในถังขยะ เพราะบางที่จะเลือกใช้ถังใสเพื่อง่ายต่อการแยกประเภทขยะ ซึ่งสิ่งของในถังที่เรามองว่ามันเป็