การสำเร็จการศึกษา และชีวิตหลังเรียนจบ

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทกับเรา

      ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร การติดต่อกับงานราชการสำหรับจดทะเบียนบริษัทเป็นงายที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยความยุ่งยาก ซับซ้อน อีกทั้งยังต้องใช้เวลาทำงานในขั้นตอนการดำเนินงาน คงไม่เป็นการดีกับผู้ประกอบการรายใหม่ ดังนั้นการใช้บริการจดทะเบียนกับบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านจึงเป็นทางเลือกที่รวดเร็วที่สุด

      ซึ่งวัตถุประสงหลักของการจดทะเบียนบริษัทคือ แก้ไข ปรับ เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งจัดตั้งบริษัทใหม่หรือล้มเลิกกิจการที่ก่อตั้งขึ้น

บริการจดทะเบียนที่ บริษัท เนเร่ จำกัด

 

  •     จดทะเบียนบริษัท ราคา 8,888 บาท รวมทุกรายการการให้บริการ
  •     จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  •     เปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ
  •     จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล
  •     ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
  •     ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  •     จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •     จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร
  •     จดเลิกกิจการ

      ซึ่งทางเราพร้อม และยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษาอันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายทั้งในและนอกเวลาทำการ รับประกันความรวดเร็วในการให้บริการรับส่งเอกสารเขตกทม. และปริมณฑล<[/p>